MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/2689D212/r1mr.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" OBRAZLO@ENJE MARINOVIH 20 GODINA

OB= RAZLO@ENJE  MARINOVIH  20  GODINA

 

Marin  RAJKOVI]  u  svom  li~nom=   pe~atu=   ( pre  nego  {to  su  uvedene=   licence )  sebe&nb= sp; ve}&nbs= p; 20  godina naziva : " arhitekt - istra`iva~ " -&= nbsp; a  RASPON  mu  je  od  pojma =  URBANOTVORNOSTI  

( tema  magisterijuma ) - do  patenta  " balans " - kle~e}e  stolice  PROVER  ( " za  ki~mu " ) iz  1988 .

U  istom  ( li~nom ) pe~atu  Marin  ima  i  UV.2080/A -  staro  Uverenje  o=   Dr`avnom  ispitu

koje  nas  uverava  da  je  Marin  GRADITELJ  i to u<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>  rasponu  od  :  porodi~ne vile u  Bilicama  kod

koje  je  betonsku  {upu  " PAKRAC  projekta " 6/6 m  NADGRADIO  do  rasko{ne  porodi~ne  vile

EMINA - od  170 m2 na  3=   eta`e  -  budu}eg  stani{ta  ~eda  jednog  na{eg  trubadura  i=   jedne  svetske  novinarke  ... do  knjige  ' KAKO  NAJLAK[E  UPROPASTITI  SOPSTVENU  KU]U "  koja

je  2000. godine  u=   celosti  PROJEKTOVANA  -=   unapred  strukturirana  u=   formi  scenarija  u=   preciznim  koracima  -=   GRA\EVINSKE  KNJIGE  -=   iskustvenih  zablude  ( investitorovih )  ...

 

Marin  je  i  VIZIONAR  ( zalud - graditelj )  od  rada  za  konceptualnu  izlo`bu  ARHITEKTURA  VODE 1983 -  do  ogromnog "skakavca"  u  ~eliku  na  krovu  budu}e  KINOTEKE  ( programska  studija  iz  1994 ) -  jer  su  takve  megastrukture  danas  u=   celom  svetu   MEGA - TREND  !!!

Marin  je  i  SAMOGRADITELJ  svo= g  unutra{njeg  istra`iva~kog  poriva  -=   od  koncepta  FILOSOFIJE  STATISTIKE  ( ~lanak  " URBANIKUM " - Delo  - Beograd  1980 )  koji  je  parabola  onoga  u=   {ta  se  DANAS  zaklinju  svetski  globalisti  -=   do  de~ijeg  dvorca  iz  ma{te  kakav  predstavlja  programska  studija  REKONSTRUKCIJE  vrti}a  " LJOLJA  2000 "  na  Banjici  ( ina~e  donacija  MR )  za  koji  je  znao  da  niko  ne}e  izdvojiti  sredstva  -=   uprkos  prekoj  potrebi  dece  !!!

On  je  i  arhitekt - zanatlija  koji  svoje  enterijere  ( kao  "JOLLY TOURS"  ili  "OLIMP"  u  Loznici )

kad  nemaju  " ni jednu  pravu  liniju "  IZVODI  i  tako  {to  svojim  majstorima  osim  radioni~kih  crte`a  radi  i=   kartonske  [ABLONE<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>  stolarskog  rasklopa  ( svaku  plo~u )  u  razmeri  1 : 1

 

[ta  je  sve  Marin  -=   ISTRA@IVAO  za=   20  godina  govori  ( obiman )  spisak 153  RADA :

28  grafika  i=   dizajna / 37  maketa - patenata - scenografija / 33  enterijera  ( pola  izvedeno )

40  glavnih  i=   idejnih  projekata ( tre}ina  izvedena )  i=   programskih  studija / = 24  eseja, tekstova, knjiga / 26  izlo`bi, konkursa, predavanja=

 

" Univerzalnom "  arhitekti  i/ili  ~oveku  istra`iva~u  ( koji  strukturirano  misli  " kao  ma{ina " ) 

a  imao  je  slikarsku  ruku  u=   Gutenbergovskom  veku - bilo  bi  " tesno "  u  svakom  strukovnom  udru`enju  arhitektonsko - in`enjerskog  tipa !  Jedino  Arhitektonska  sekcija   DIZAJNERSKOG  UDRU@ENJA ( sa 10  sekcija )  pru`a  dobar  okvir  Marinovoj  zna~ajnoj  RAZNOVRSNOSTI . =

Prognoza  Marina  RAJKOVI]A  ( koji  danas  nosi  licence : 300 3517 03=   i=   400 4231 04 )

ina~e  jeste  da  je  perspektiva  ukupn= e  savremene  umetnosti  u=   DIGESTIRANJU

fragmentizovane  slike  sveta - a  najbolji  DIGEST  mogu  napraviti  konceptualisti  " {irokog  

zahvata " -  koji  istovremeno  razumeju  svu  strukturnu  slo`enost  savremenog  vremena  i=  

njegovih  PRESOFISTICIRANIH  op{tila  ...        =  

 

u  Beogradu  04.02.2004        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =    podnosilac  predloga

 

 

   =             &nb= sp;            =             &nb= sp;   ------------------------------------

   =             &nb= sp;            =             &nb= sp;   d.i.a. Aleksandar  DRNDARSKI

   =             &nb= sp;            =             &nb= sp;   ~lan  Arh.sekcije  ULUPUDSA